Våra allmänna villkor

Här kan du ta del av de villkor som gäller i samband med våra tjänster. I och med att du slutför din beställning accepterar du nedanstående villkor.

§ 1. Allmänt
Följande allmänna villkor utgör ett bindande avtal (”Användaravtalet”) mellan Hemsida.me (Den Småländska Webbyrån AB), org. nr. 559126-6704 å ena sidan, och användare och/eller köpare av Hemsida.me:s tjänster (”Kunden”), å andra sidan.

Användaravtalet är endast giltigt om det, för det fall Kunden är en privatperson, har ingåtts av Kund som vid avtalstillfället har fyllt 18 år, samt för det fall Kunden är en juridisk person, har ingåtts av behörigt ombud för den juridiska personen.

För de fall Kunden är underårig (under 18 år) är Användaravtalet endast giltigt om Kunden har erhållit nödvändigt samtycke från vårdnadshavare eller i tillämpliga fall från överförmyndare. Kunden garanterar Hemsida.me att denne har erhållit ett sådant nödvändigt samtycke innan denne accepterar Villkoren i Användaravtalet. Det gäller även i de fall underårig driver UF-företag eller egen rörelse.

§ 2. Tjänstens omfattning
Hemsida.me skapar hemsidor till kunden enligt kundens önskemål som specificerats i offert. Där framkommer vilka funktioner som hemsidan ska ha.

Hemsidan kan driftas på hemsida.me servrar eller på kundens egna webbhotell. Kostnad för webbhotell eller domännamn hos Hemsida.me offereras separat och ingår inte som standard vid köp av hemsida.

Den fria support av hemsidan tillhandahålls först och främst via e-post. Supporten gäller frågor om hur man redigerar innehållet på hemsidan.

Hemsida.me lämnar ingen garanti avseende Tjänstens tillgänglighet eller felfrihet.

§ 3. Ingående av detta Användaravtal
Kunden blir bunden av detta Användaravtal när Kunden beställer via hemsida.me:s beställningsformulär.

§ 4. Registrering och behandling av personuppgifter
Hemsida.me samlar in och behandlar de personuppgifter om Kunden som anges i offertformuläret för att i första hand kunna skapa en giltig offert. Uppgifternas sparas sedan för att kunna fakturera kunden.

Kunden har rätt att ta del av Personuppgifterna som Hemsida.me har registrerat om dem och kan när som helst begära att Hemsida.me korrigerar eller raderar felaktiga eller ofullständiga Personuppgifter. Genom att godkänna detta Användaravtal lämnar Kunden sitt samtycke till att Hemsida.me behandlar Personuppgifterna i enlighet med vad som anges i denna punkt 4.

§ 5. Ångerrätt
En kund kan ångra en avtalad beställning om det görs innan arbetet har blivit påbörjat och att det föreligger skäl till hävningen av avtalet.

§ 6. Kundens ansvar
Kunden ansvarar själv och ska bära samtliga kostnader för att Kunden har tillgång till sådan utrustning som krävs för att få åtkomst till och kunna nyttja Tjänsten till dess fulla kapacitet, innefattande men ej begränsat till Internetuppkoppling samt hårdvaru- och mjukvaruutrustning.

Kunden är ensamt och exklusivt ansvarig för all information som Kunden lägger in, bearbetar eller hanterar med hjälp av Tjänsten och för all information som Kunden lagrar på Hemsida.me:s servrar.

Kunden förbinder sig att endast använda Tjänsten i enlighet med Användaravtalet och Hemsida.me:s gällande instruktioner. Kunden äger inte rätt att använda Tjänsten på sätt som kan överbelasta, störa, skada, inaktivera eller försämra Tjänsten eller använda Tjänsten på något sätt som kan leda till överföring, distribution eller uppladdning av program eller material som innehåller skadlig kod, såsom virus, timebombs, cancelbots, maskar, trojanska hästar, spionprogram eller andra potentiellt skadliga program, material eller information.

Kunden förbinder sig vidare till att inte använda Tjänsten på ett sådant sätt att Tjänsten, Hemsida.me:s servrar eller system riskerar att utsättas för tredje mans åverkan genom exempelvis överbelastningsattacker eller liknande. I det fall Hemsida.me har skälig anledning att anta att sådana attacker kan komma att ske med hänsyn till Kundens nyttjande av Tjänsten äger Hemsida.me rätt att säga upp Användaravtalet med omedelbar verkan.

Kunden förbinder sig att inte använda Tjänsten för att bedriva illegal verksamhet eller för att ladda upp, publicera, e-posta eller på annat sätt behandla eller vidarebefordra information i strid med gällande lag (inklusive men ej begränsat till information som kan anses utgöra hets mot folkgrupp, barnpornografibrott, förtal, förolämpning, uppvigling, olaga våldsskingring och/eller brott mot upphovsrätten eller annan immaterialrättslig lagstiftning eller brott mot dataskyddsförordningen (2018:218)), eller som annars kan uppfattas som hotfull, kränkande, rasistisk, trakasserande, anstötlig, vulgär och/eller oanständig eller som innebär intrång i annans privatliv. Detta innebär bland annat att Kunden inte äger rätt att använda Tjänsten för prostitution, publicering av någon form av pornografiskt material, s.k. ”camshower” eller ”strippshower”, försäljning av vapen, droger, rökmixar, cannabinoider eller anabola sterioder. Kunden får inte heller använda Tjänsten på ett sätt som kan skada Hemsidame:s eller Hemsida.me:s varumärkens anseende. Kunden åtar sig att inte använda Hemsida.me:s varumärken eller kännetecken på annat sätt än som uttryckligen medges av Hemsida.me.

Kunden äger ej rätt att utnyttja information i Tjänsten eller utrymme på Hemsida.me:s servrar för annat ändamål än utnyttjande av Tjänsten i enlighet med detta Användaravtal. Kunden ska inte i kommersiellt syfte reproducera, mångfaldiga, framställa exemplar av, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av Tjänsten, nyttjande av Tjänsten, eller tillgång till Tjänsten utan att först skriftligt ha avtalat med Hemsida.me härom. Kunden får heller inte nyttja Tjänsten som en del i automatiserade processer för andra mjukvaruapplikationer eller i samband med massutskick av information eller som stöd för allmänt tillgänglig fildelningstjänst.

Kunden ansvarar för att all behandling av personuppgifter som sker genom den hemsida som Kunden skapar genom Tjänsten, sker i enlighet med dataskyddsförordningen (2018:218). För det fall Kunden utnyttjar den E-butikslösning som finns tillgänglig genom Tjänsten, är det Kundens ansvar att säkerställa att all användning av E-butikslösningen sker i enlighet med gällande rätt, inklusive men ej begränsat till marknadsföringslagen, distans- och hemförsäljningslagen och lag om elektronisk handel.

Vid skälig misstanke hos Hemsida.me om att Kunden brutit mot denna punkt 7, äger Hemsida.me rätt att omedelbart säga upp Användaravtalet och stänga av kunden från tjänsten utan att Kunden äger rätt till någon form av ersättning eller återbetalning.

§ 7. Nyttjanderätt till Innehåll
Kunden är själv ansvarig för hemsidans innehåll.

§ 8. Betalningsvillkor
Upparbetad arbetstid faktureras månadsvis, 30 dagar betalningsvillkor. 25% moms tillkommer på våra produkter och tjänster.

§ 9. Ansvarsbegränsning
Hemsida.me ska ej hållas ansvarigt för direkt, indirekt eller annan följdskada på person eller egendom, ekonomisk förlust eller förlust av data som kan drabba Kunden eller tredje man på grund av Tjänsten eller Kundens användning av Tjänsten. Hemsida.me ska inte hållas ansvarigt för intrång i data eller bristande datasekretess i samband med överföringen av information via Internet vid nyttjandet av Tjänsten. Hemsida.me kan ej heller hållas ansvarigt för fel eller förändringar i tredjepartstjänster.

§ 10. Avtalstid och Uppsägning
Detta Användaravtal träder i kraft på dagen för Kundens tecknande av Tjänsten genom registrering via Hemsida.me:s hemsida. Hemsida.me förbehåller sig rätten att utan anledning avböja att ingå nytt årsabonnemang med Kund.

§ 11. Force Majeure
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt Användaravtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (”befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav och part inte kunnat råda över omständigheten. Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, åsknedslag, brand, översvämning, störningar i transporter, telekommunikationer eller strömförsörjning, eller för fel eller försening av leverans av varor eller tjänster av leverantör på grund av ovan angiven omständighet.

§ 12. Driftstörning / Kompensation
Vid omfattande driftstörningar har Kund rätt att begära kompensation inom ramen för vad Kund betalar. Kompensation utgår i första hand genom gratis förlängning av Tjänsten. Som omfattande driftstörningar räknas ihållande eller omfattande avbrott under tolv (12) timmar kontorstid (helgfri måndag – fredag, kl 08.00 – 17.00) under en period om trettio (30 dagar). Begäran om kompensation skall inkomma högst sju (7) dagar efter perioden om trettio (30 dagar). Planerade avbrott räknas inte som driftstörning.

§ 13. Meddelanden
Meddelanden enligt detta Avtal skickas av Hemsida.me i första hand till den av Kunden angivna e-postadressen. Kunden är därför skyldig att se till att e-postadressen och övriga kontaktuppgifter alltid är korrekta och uppdaterade. Kunden ska lämna eventuella meddelanden till Hemsida.me genom den e-postadress som anges på hemsidan för Tjänsten alternativt i för ändamålet uppsatta formulär på hemsidan för Tjänsten.

§ 14. Ändringar av Användaravtalet
Med undantag för vad som anges i punkten 2, stycke 2 ska alla ändringar och tillägg till detta Användaravtal, för att vara giltiga, ske skriftligen och undertecknas av båda parter.

§ 15. Tillämplig lag och tvister
Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. Eventuella tvister med anledning av detta Användaravtal eller Tjänsten ska avgöras i svensk allmän domstol med Halmstad tingsrätt som första instans.